5.8. ZenData Web服务
5.8.1  Web服务启动
5.8.2  Web接口调用
5.8.3. 数据提供者示例
5.8.3.1  TestNG数据提供者示例
5.8.3.2  PHPUnit数据提供者示例
5.8.3.3  PyUnit数据提供者示例
5.8.4. Web数据管理工具
5.8.4.1  关于数据设计工具
5.8.4.2  加载已有数据文件
5.8.4.3  管理我的数据
5.8.4.4  管理內置数据
5.8.4.5  数据设计页面
5.8.4.6  数据区间编辑
5.8.4.7  数据引用编辑